conwize

תנאי שימוש

קונוייז או אניסרוויס בע"מ (להלן "החברה", "אנחנו", או "אנו") מציעה פלטפורמה המאפשרת לארגונים וגופים שונים (״הארגון״) לנהל את פעילות הפרויקטלית שלהם בדגש על שלב המכרז ושלב הביצוע של הפרויקט (״הפלטפורמה"). תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מסדירים את הגישה שלך לפלטפורמה ו/או לכל השירותים הזמינים באמצעותה ("השירותים") ולשימוש שלך בהם. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. המונח "אתה" או "משתמש/ים" בתנאי שימוש אלה, הוא כל משתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים בתור יזם, ספק ו/או קבלן (כהגדרתם להלן), לרבות: (1) ארגון; (2) עובד או נציג הארגון אשר מונה לשמש כמנהל בפלטפורמה על ידי הארגון ("מנהל"); ו/או (3) עובד או נציג אחר של הארגון המשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים ("עובד").

על מנת להשתמש בפלטפורמה תתבקש לאשר את תנאי השימוש, ואת מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") המפורסמת בhttps://conwize.co.il/signup/terms?lang=he, אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לאחר עדכון תנאי השימוש ייחשב כהסכמה לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

שימוש בפלטפורמה

הפלטפורמה ו/או השירותים מאפשרים שימושים שונים בהתאם לסוג המשתמש, בין היתר השימושים המתוארים להלן

ליזמים אשר מבקשים להזמין שירותים עבור מכרז (כהגדרתו להלן) ("יזם"): ליצור פרויקטים ("פרויקטים"), להזמין קבלנים ראשיים (כהגדרתם להלן) לענות על מכרז לקבלת הצעות לביצוע שירותי בנייה ("מכרז"), לקבל הצעות מקבלנים ראשיים, לבצע ניתוחי והשוואת הצעות וניהול סיכונים.

לקבלנים ראשיים אשר מציעים לנהל מכרז כאמור להלן ("קבלן ראשי"): ליצור פרויקטים, לנהל בפלטפורמה את שלב המכרז של הפרויקט לרבות לפנות לקבלני משנה (כהדרתם להלן) לקבלת הצעות מחיר, לבצע השוואת הצעות קבלני משנה, לבצע תמחור עצמי, לנהל במערכת את שלב הביצוע של הפרויקט לרבות ניהול התקשרויות עם קבלני משנה, וקבלת והשוואת הצעות מקבלני משנה.

לקבלני משנה: לקבל ולשלוח הצעות מחיר לקבלנים ראשיים, ולבצע תמחור עצמי ("קבלן משנה"). בכפוף לרכישת מנוי מתאים, בהתאם לתנאי הצעת המחיר (כהגדרתה להלן), קבלן משנה יכול לקבל גישה בפלטפורמה ו/או בשירותים גם לפונקציות לעיל של קבלנים ראשיים ויזמים.

קבלן, קבלן משנה ו/או ספק ביחד, להלן "נותני שירות".

במסגרת הפלטפורמה ו/או השירותים, תוכל להעלות מסמכים וחומרים שונים הקשורים לפרויקט או למכרז, ולתקשר עם משתמשים וצדדים שלישיים אחרים, לרבות באמצעות פונקציית הצ'אט של הפלטפורמה. בנוסף, הפלטפורמה ו/או שירותים מספקים למשתמשים מידע מסוים אודות נותני שירות, לרבות (א) מידע אשר נשאב מפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון על פי בקשת משתמש ו-(ב) דירוגים של נותני שירות המוגשים על ידי משתמשים אחרים ("דירוגים"). הדירוגים מוצגים בפלטפורמה באופן אנונימי ללא ציון זהות המדרג.

בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ובהתאם לתנאי הצעת המחיר כפי שנחתם בין החברה לבין הארגון (״הצעת המחיר״), החברה מעניקה לארגון ולמשתמשים מטעמו זכות שאינה בלעדית, ייחודית או ניתנת להעברה לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לצרכיו העסקיים הפנימיים של הארגון.

אם הנך נרשם מטעם ו/או כנציג של ארגון (לרבות כמנהל ו/או עובד), אתה מצהיר ומתחייב כי הנך מורשה לאשר את תנאי השימוש ולהירשם לפלטפורמה ולשירותים מטעם הארגון וכן כי אתה מורשה לפעול מטעם הארגון וכל פעולה מצדך מחייבת את הארגון בהתאם. הנך אחראי באופן בלעדי לוודא כי שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים, לרבות הזמנת, הצעת ו/או אספקת שירותים, בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו, אינם סותרים כל חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת החלים עליך ו/או על הארגון מטעמו הנך פועל. ככל שהשימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים בכפוף לתנאי שימוש אלו, אסורים עליך, הרשאות השימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים בטלים.

עסקאות בין משתמשים

לאחר פניית משתמש למשתמש אחר באמצעות הפלטפורמה, המידע הראשוני (הצעת מחיר, בקשת שירות ועוד) יתקבל על ידי המשתמש הרלוונטי באמצעות הפלטפורמה. המשך ההתקשרות בין הצדדים יכול להתנהל מחוץ לפלטפורמה באמצעים הנתונים לבחירת הצדדים.

כל עסקה שתעשה בעקבות מידע המתפרסם בפלטפורמה, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין היזם לבין נותן השירות הנוגע בדבר, בכלל זה תשלומים עבור טובין ו/או השירותים המוצעים על ידי נותן השירות. החברה אינה צד לכל עסקה, היא לא תישא באחריות למוצרים ולשירותי נותן השירות שיוצעו בפלטפורמה ו/או לרכישות אשר יתבצעו באמצעות הפלטפורמה, והחברה לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים בעסקה. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה כי הצגת תוכן ו/או מידע מסחרי בפלטפורמה לא תתפרש כהצעה של החברה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה, במפורש או בעקיפין, למוצרים ו/או לשירותים המוצעים בפלטפורמה על ידי נותני שירות.

תשלום עבור שירותי נותן השירות יתבצע באופן אשר יוסכם בין היזם ונותן השירות ואשר יתבצע באופן חיצוני ובלתי תלוי בפלטפורמה. כל תשלום שיתבצע, יהיה כפוף למדיניות נותן השירות ו/או ספק שירות הסליקה שלו, או כפי שיוסכם בין הצדדים. נא עיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם ביצוע התשלום. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים של נותן השירות, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו. באחריותו של המשתמשים להעריך את הצורך בתשלום ו/או בגבייה של מסים רלוונטיים עבור שירותי הבנייה. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לחישוב או לגבייה של כל מס רלוונטי.

תלונות או תביעות בגין התנהגות נותן השירות ו/או היזם או בקשר לכל עסקה, לרבות הקשורות למחיר המוצע, תנאי המכרז, מדיניות או בקשות ספציפיות, יטופלו על ידי נותן השירות או היזם הרלוונטי בלבד. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו, או ינסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש בפלטפורמה, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה בפלטפורמה ו/או באמצעותה.

הרשמה לפלטפורמה

על מנת שתוכל לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, עליך ליצור חשבון משתמש. כדי להירשם, בכפוף לתנאים המצוינים בהצעת המחיר ו/או כל הנחיות אחרות אשר התקבלו מהחברה ולאחר הסכמה לתנאי השימוש, המנהל, בכפוף להנחיות הארגון, ייצור חשבון משתמש באמצעות שם משתמש וסיסמה. מנהל רשאי ליצור חשבון עבור עובדי הארגון. כדי להשלים את הליך הרישום החברה עשויה לדרוש ממך לספק לחברה את מסמכי ההתאגדות של הארגון מטעמו הנך נרשם לפלטפורמה, ופרטים אחרים אודותיו לצורך אימות פרטי הארגון וזהותו. החברה עשויה ליצור קשר עמך ו/או נציג אחר של הארגון על מנת לאמת את פרטי הארגון שמסרת במסגרת הרישום לפלטפורמה. ניתן להירשם לפלטפורמה באמצעות אתר החברה ו/או אם הנך נותן שירות, באמצעות קישור הנשלח על ידי משתמש אחר. על ידי פתיחת חשבון הנך מצהיר ומתחייב בשמך, ובשם הארגון ככל שאתה נרשם מטעם ארגון, כי ידוע לך כי משתמשים אחרים יכולים לראות כי אתה ו/או הארגון רשומים לפלטפורמה.

על ידי פתיחת חשבון עבור עובד, המנהל מצהיר ומתחייב כי: (1) יש לו הזכות לספק לחברה כל מידע אישי הנוגע לעובד הרלוונטי; (2) נמסרה הודעה מתאימה לעובד בנוגע להעברת המידע האישי שלו על ידי (נציג) הארגון לידי החברה; (3) ככל שנדרש, התקבלה הסכמת העובד לכך, בהתאם להוראות החוק

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפתיחת חשבון מנהל ו/או עובד עבור כל משתמש שהוא מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר חשבונות המנהל ו/או העובד אשר הארגון יכול לפתוח, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הארגון מצהיר שידוע לו כי ככל שמנהל מטעמו או עובד הקשור לחשבונו לא יסכים לתנאי שימוש אלו, אותו מנהל או עובד לא יוכל לעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים ומידע המקושר לאותו מנהל או עובד לא ייכלל בפלטפורמה.

אתה, כמנהל או עובד, אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליה, אלא אם כן הודעת להחברה בכתובת [email protected] על שימוש ו/או גישה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה מבקש את חסימתו. החברה איננה מנטרת את חשבונך ביחס לאמור לעיל ואינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, בפלטפורמה ו/או בשירותים או שתוכל למנוע שימוש כאמור.

ביטול חשבון

הנך מאשר כי ידוע לך כי החברה יכולה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות: (1) ביטול, השעיה או פקיעת תוקף הצעת המחיר; (2) שינוי הגדרת תפקידך כך שאינך מוגדר יותר כמנהל ו/או כעובד של הארגון; (3) הפרה על ידך של תנאי השימוש; (4) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (5) אי ביצוע כל תשלומים בהתאם לתנאי הצעת המחיר; (6) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (7) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל גישה לפלטפורמה, לשירותים ו/או לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה.

אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בפלטפורמה ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל (חקירה של) רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חביותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

הנך רשאי לבקש שנסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת: [email protected]. נסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך ו/או בכל תוכן משתמש (כהגדרתו להלן) לאחר סגירת חשבונך.

תשלומים

ניתן להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים בתור קבלן על מנת להגיב למכרזים והודעות אחרות אשר נשלחים על ידי יזמים וקבלנים אחרים ללא תשלום. כל שימוש אחר בפלטפורמה ו/או בשירותים כפוף לתנאים המסחריים, לרבות התמורה ותנאי התשלום, כפי שנקבעו בהצעת המחיר. על כל התשלומים המשולמים לחברה יתווסף מס ערך מוסף לפי חוק. באחריותו של (הארגון) המשלם לקבוע אם נדרשת לשלם מסים נוספים כלשהם. בכפוף להוראות החוק, תשלום דמי השירות הינו סופי ולא ניתן לביטול.

נתונים סטטיסטיים

פרטי הרישום שלך ו/או של הארגון ומידע אודות פעילותך בפלטפורמה ו/או בשירותים ייחשבו כמידע סודי. החברה איננה מגלה מידע זה למשתמשים אחרים ושומרת על סודיותו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת הפלטפורמה יוכלו משתמשים לקבל המלצות וניתוחים בקשר לכלל משתמשינו ומחירי ותנאי ההצעות שהם מגישים במסגרת הפלטפורמה ו/או השירותים ("דו"חות"). באמצעות השימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים, הנך מסכים כי החברה תשתמש במידע אנונימי ואגרגטיבי לגבייך ולגבי מחירי ותנאי ההצעות שהנך מגיש במסגרת הפלטפורמה ו/או השירותים, למטרותיה העסקיות ושיווקיות כאמור לעיל, לצורכי מחקר ולמטרות פנימיות אחרות, הכל בהתאם למדיניות הפרטיות. אם אינך מעוניין שנשתמש במידע זה בקשר לפעילותך בפלטפורמה ו/או בשירותים למטרות הללו, אנא צור קשר אתנו בכתובת [email protected]. במידה שתבקש מהחברה לא להשתמש במידע זה לצורך הפקת הדו"חות, לא תהיה לך גישה לדו"חות בפלטפורמה.

תוכן

סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות הפלטפורמה ו/או השירותים, לרבות תמונות, נתונים, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר אחר אשר קשור למוזכר לעיל ו/או הנובע ממנו ("תוכן"). כמו כן, הפלטפורמה ו/או השירותים מאפשרים לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים לרבות (ומבלי להגביל) תעודות, מסמכים, תמונות ו/או פרטי קשר של ארגונים אחרים ונציגיהם ("תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג בפלטפורמה ו/או בשירותים, או שיתווסף להם על ידי החברה או המשתמשים יכונה יחד "תוכן".

הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או לתוכן אשר אנחנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך ו/או לכל תוכן אשר אתה שולח למשתמשים אחרים. הנך מצהיר ומתחייב כי תוכן המשתמש עומד בכל תנאי החוק הרלוונטיים, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לפלטפורמה ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, כל תוכן, לרבות תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידי מנהל או עובד. אנחנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ומבלי להגביל, תוכן המשתמש.

אנחנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, החברה אינה מחויבת, לעקוב אחרי תוכן משתמש או אופן השימוש של המשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים. החברה הינה רשאית להסיר תוכן משתמש ו/או להגביל את השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים אם, לפי שיקול דעתה, השימוש כאמור או תוכן המשתמש מפרים אילו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו. כמו כן, לחברה יש זכות לערוך, למחוק, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהפלטפורמה ו/או מהשירותים, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. בנוסף, החברה רשאית לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוניים, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי) ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת.

אף על פי שמשתמשי הפלטפורמה מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או של צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בפלטפורמה, בין אם בכל דרך אחרת.

מגבלות תוכן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, הנועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות הפלטפורמה ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין או סביר להניח כי הוא מהווה) תוכן בלתי חוקי, מזויף או בלתי מורשה, או המקדם כל פעולה בלתי חוקית, מזויפת, פיראטית, בלתי מורשית או אלימה, או פעולה הכרוכה (או שאתה מאמין באופן סביר או כי סביר להניח שכרוך בה) בשימוש בחומר גנוב, בלתי חוקי, מזויף, פיראטי או בלתי מורשה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלולים לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) מערב פעילות הימורים, תשלום או קבלה של תשלומים הקשורים לפעילות הימורים; (ז) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ח) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או המאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים הקשורים עם ישות שכזו); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או שעלול להזיק לקטין, (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, הדורש התערבות מכוח אחריות אזרחית, המפר כל חוק או תקנה, או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

מגבלות שימוש

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, המשתמש לא יבצע ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים בפלטפורמה ו/או בשירותים. המשתמש מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, יתאים, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את הפלטפורמה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור הפלטפורמה והשירותים; (2) ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת הפלטפורמה ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש; (3) ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע בפלטפורמה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בפלטפורמה; (4) יעשה שימוש בחשבון או בסיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו; (5) ישתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים בכל אופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלה.

הנך מתחייב ומצהיר כי לא תעשה כל שימוש נוסף במידע אשר התקבל באמצעות הפלטפורמה, אלא למטרה לשמה נשלח אליך מידע זה ו/או בהתאם לבקשה רלוונטית אחרת. אינכם רשאים להתקשר עם משתמש אחר באופן שעוקף ו/או מסכל את אופן פעילות הפלטפורמה.

קניין רוחני

הפלטפורמה, השירותים, כל הנתונים והמידע המצויים בפלטפורמה והנאספים באמצעותה, לרבות כל תוכן, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים בפלטפורמה וברעיון העומד ביסוד הפלטפורמה, לרבות סימניה המסחריים, עיצובה, וכן בכל פעולה אחרת בפלטפורמה ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אין להעתיק או לפרסם את הפלטפורמה במלואה או בחלקה ו/או לעשות בה או במידע שבתוכה שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס בפלטפורמה שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק בפלטפורמה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובהצעות לשיפור שיעביר לה מפעם לפעם הארגון, והארגון מקבל עליו שמידע והצעות מסוג זה לא יקנו לו זכויות בקניין הרוחני של החברה.

תוכן המשתמש אשר אתה מזין לפלטפורמה הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינם שלך. על ידי הזנה, שליחה או פרסום של תוכן משתמש כלשהו, אתה מעניק לחברה רישיון עולמי, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, והניתן להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, להכין עבודות נגזרות, להציג, לפרסם ולבצע תוכן המשתמש על, באמצעות או בקשר עם הפלטפורמה ו/או השירותים.

הגבלת אחריות

שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות לכל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי השימוש. הפלטפורמה בכללותה, לרבות כל מידע המופיע בהם והתוכנה העומדת בבסיסם ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות הפלטפורמה ו/או השירותים, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על הפלטפורמה, השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) ביחס לדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של הפלטפורמה ו/או השירותים; (ב) שהפלטפורמה, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; (ג) ביחס לזמינות, הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים בפלטפורמה ו/או באמצעות השירותים.

החברה מעמידה לרשותך פלטפורמה אשר מתווכת בין יזמים ובין נותני שירות ופועלת ככלי חיפוש, השוואה ורכישה של טובין ו/או שירותים של צדדים שלישיים בלבד. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות שירותיהם של נותני השירות המוצגים בפלטפורמה, תוכנם, מהימנותם, דיוקם או אמינותם.

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע בפלטפורמה ו/או בשירותים. אנחנו משתדלים לוודא שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, לא תהיה לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים, והחברה אינה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן המופיע בפלטפורמה ו/או במסגרת השירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. מובהר כי המידע המוצג בפלטפורמה אינו מהווה המלצה, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר או שירות כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג בפלטפורמה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאי השימוש. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או בשידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד קצה, תוכנה, כשל בכל אימייל, הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או בפלטפורמה או במסגרת השירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל טלפון ו/או מכשיר קצה של אדם, הקשור או הנובע משיתוף או הורדת חומרים מהפלטפורמה או ביחס לשירותים.

החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל משתמשי הפלטפורמה, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק ו/או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים או בכל הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש בפלטפורמה בתקופה של שלושה חודשים לפני התביעה הרלוונטית. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות טלפונים, מכשירי קצה, מחשבים ו/או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים או מכל תוכן המועלה לפלטפורמה, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאי השימוש על ידך או על ידי כל מי שמשתמש בפלטפורמה באמצעות המכשיר שלך או עם הסיסמא שלך; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש שלך, ניסיון שימוש שלך (או חוסר יכולת להשתמש) בפלטפורמה ו/או בשירותים; ו-(ג) מכל עבירה שלך על החוק או על התקנות.

שונות

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. במידה שייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות ולכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש, והצעת המחיר, ככל שהנך משתמש רשום, משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש בפלטפורמה והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין הצעת המחיר לבין תנאי שימוש אלה, יגברו ויחולו הוראות הצעת המחיר. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

עדכון אחרון: ספטמבר 2019