conwize

סיווג קבלנים

המידע כאן מתייחס לסיווג קבלנים, היקפי הבניה המותרים בהתאם לסיווג קבלן והתייחסות להשתתפות במכרזים

להלן מידע שימושי מתוך האתר של משרד הבינוי והשיכון ופנקס הקבלנים:

להלן רשימת הענפים הראשיים וענפי המשנה:

קבוצה א׳

קוד ענףתאור ענף
111כלונסאות מיקרופייל וקירות סלארי
120שיפוצים
131קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת
150קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות
160פיתוח חצרות
190מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש)
191מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים
240חשמלאות ותקשורת במבנים
270התקנת רמזורים
280הנחת קווי תקשורת

קבוצה ב׳

קוד ענףתאור ענף
130בטונים, בניית שלדים
132חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים
133דריכת בטון באתר
134איטום מבנים
135הרחבת מבנים
170מתקני מיזוג אויר וקירור
171מתקני הסקה
180מעליות ומדרגות נעות
210עב' עפר וחציבה
220עבודות אספלט
230מסועות בטון
260ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז
310בטונים ובטון דרוך לגשרים
320קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה
500מערכות אלקטרומכאניות בתחנת שאיבה (בלא המבנה)

קבוצה ג׳

קוד ענףתאור ענף
100בניה
140בניה טרומית
193בריכות מים
200כבישים תשתית ופיתוח
300גשרים
400נמלים, עבודות ימיות
700ממגורות מגדלי מים וארובות

*בעקבות שינוי תקנות רישום קבלנים החל ביום 19.112018 אין רישום בענפים 135, 140, 310, ו 700.

לרישום בענפים 135, 140, 700 יש להגיש בקשה לרשום בענף 100.

לרשום בענף 310 יש להגיש בקשה לרשום בענף 300.

היקף כספי מירבי בטבלת סיווג – בתוקף מיום 1.04.2021 ועד 1.10.2021

קבוצה/סוג - 1:
קבוצה א' (באלפי ש"ח) - 1,843
קבוצה ב' (באלפי ש"ח) - 3,019
קבוצה ג' (באלפי ש"ח) - 4,924
ענף בנייה (למגורים בלבד, במ"ר) - 2,000
קבוצה/סוג - 2:
קבוצה א' (באלפי ש"ח) - 3,690
קבוצה ב' (באלפי ש"ח) - 6,044
קבוצה ג' (באלפי ש"ח) - 8,907
ענף בנייה (למגורים בלבד, במ"ר) - 3,000
קבוצה/סוג - 3:
קבוצה א' (באלפי ש"ח) - 7,379
קבוצה ב' (באלפי ש"ח) - 12,089
קבוצה ג' (באלפי ש"ח) - 17,813
ענף בנייה (למגורים בלבד, במ"ר) - 5,000
קבוצה/סוג - 4:
קבוצה א' (באלפי ש"ח) - 14,760
קבוצה ב' (באלפי ש"ח) - 24,175
קבוצה ג' (באלפי ש"ח) - 35,625
ענף בנייה (למגורים בלבד, במ"ר) - 10,000

"סוג"(1) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים – ההיקף הכספי המירבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע,

מיסים על קרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג.

(2)בבניה למגורים – ההיקף הכספי המירבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המירבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים

כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד.

"עבודות באתר אחד" – עבודות הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן. קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

בידו של כל קבלן שנקבע לו סיווג בהתאם לתקנות מצוייה הודעה מתאימה

השתתפות קבלנים במכרזים

נסו את ConWize כפלטפורמה לניהול רכש ומכרזים מקוונים

חסכון בזמן וכסף